Για την προμήθεια εξοπλισμού, «ενός εξατομικευμένου φούρνου μικροκυμάτων (customized microwave furnace)», στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Demonstration of Sonication And Microwave Processing of Essential Chemicals», με ακρωνύμιο SIMPLI-DEMO, με αριθμό Συμφωνίας Επιχορήγησης (Grant Agreement) 101058279  το οποίο έχει ενταχθεί στη δράση HORIZON Innovation Actions (HORIZON-CL4-2021-RESILIENCE-01) με κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 63/2455 το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή – HORIZON, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κο Γεώργιο Στεφανίδη, Αναπληρωτή Καθηγητή του Εργαστηρίου Τεχνικής Χημικών Διεργασιών, του Τομέα Ανάλυσης, Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Διεργασιών και Συστημάτων της Σχολής Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 57.000,00€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, πλέον ΦΠΑ 24% 13.680,00€, 70.680,00€ (εβδομήντα χιλιάδες εξακόσια ογδόντα ευρώ) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, (με την επιφύλαξη της απαλλαγής καταβολής του αναλογούντος ΦΠΑ σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της ΠΟΛ 1128/1997).

Η Κατηγορία Δαπάνης που βαρύνει η εν λόγω προμήθεια είναι «Προμήθεια και Αναβάθμιση επιστημονικών οργάνων», κονδύλι «Η/Υ- Επιστημονικά όργανα» του τελευταίου εγκεκριμένου ετήσιου προϋπολογισμού. Η παρούσα διακήρυξη διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στο “Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων – ΚΗΜΔΗΣ”  ( http://eprocurement.gov.gr )