Για την προμήθεια εξοπλισμού, στο πλαίσιο του Υποέργου 2 με τίτλο «e-ΠΥΡΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ», στα πλαίσια της Πράξης «eΠΥΡΡΟΣ: Ανάπτυξη ολοκληρωμένου δικτύου παρακολούθησης ύδρο-περιβαλλοντικών παραμέτρων στο σύστημα Λούρου-Αράχθου-Αμβρακικού για τη βέλτιστη διαχείριση των υδατικών συστημάτων και την αναβάθμιση της ποιότητας της αγροτικής παραγωγής» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5047059, με ΚΩΔ. ΣΑ Ε1191 ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ ΣΑ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΝΑΡΙΘΜΟΥ) 2020ΣΕ11910104, με κωδικό ΕΔΕΙΛ 68/1463, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Αναπλ. Καθ. Α. Καλλιώρα και συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 106.451,61€, πλέον ΦΠΑ 24% 25.548,39€ ήτοι συνολικής αξίας 132.000,00€ (εκατόν τριάντα δύο χιλιάδες ευρώ) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%

Το Κονδύλι που βαρύνει η εν λόγω προμήθεια είναι: «Η/Υ – Επιστημονικά Όργανα», κατηγορία δαπάνης «Προμήθεια και Αναβάθμιση Επιστημονικών Οργάνων» του τελευταίου εγκεκριμένου ετήσιου προϋπολογισμού.

Η παρούσα διακήρυξη διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στο “Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων – ΚΗΜΔΗΣ”  ( http://eprocurement.gov.gr )