Για την «προμήθεια εξοπλισμού στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κελιών ηλεκτρόλυσης αλουμινίου με έλεγχο του βαθμού υπερθέρμανσης του λουτρού», με ακρωνύμιο ENOPAL, με κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 68/1496 το οποίο έχει ενταχθεί στην Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» (ID 16971), με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5149205 (Κωδικός Πράξης ΤΑΑ ΤΑΕΔΚ-06198) που υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση-Next Generation EU μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κο Άνθιμο Ξενίδη, Καθηγητή του Εργαστηρίου Μεταλλουργίας, του Τομέα Μεταλλουργίας και Τεχνολογίας Υλικών  της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 72.580,65€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, πλέον ΦΠΑ 24% 17.419,35€: 90.000,00€ (ενενήντα χιλιάδες ευρώ) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%,

Η Κατηγορίες Δαπάνης που βαρύνει η εν λόγω προμήθεια είναι «Προμήθεια επιστημονικών οργάνων», κονδύλι «Η/Υ- Επιστημονικά όργανα» του τελευταίου εγκεκριμένου ετήσιου προϋπολογισμού.

Η παρούσα διακήρυξη διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στο “Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων – ΚΗΜΔΗΣ”  ( http://eprocurement.gov.gr )