Για την προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων και επιστημονικών οργάνων στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «SIRCLES: SUPPORTING CIRCULAR ECONOMY OPPORTUNITIES FOR EMPLOYMENT AND SOCIAL INCLUSION» με ακρωνύμιο SIRCLES, με Κ.Α 68/1513 το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος ENI CBC MED PROGRAMME 2014-2020, που συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκούς και Εθνικούς Πόρους, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή του Τομέα IV: Τομέας Σύνθεσης και Ανάπτυξης Βιομηχανικών Διαδικασιών της Σχολής Χημικών Μηχανικών, κ. Γεράσιμο Λυμπεράτο  και συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 26.512,09€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, πλέον ΦΠΑ 24%  6.362,90€, 32.874,99€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Κονδύλια αναλυτικά: για το Τμήμα 2: Κονδύλι «Εργαστηριακά Αναλώσιμα», Κατηγορία δαπάνης: Μέσα ατομικής προστασίας, και για τα Τμήματα 5, 8 και 9 Κονδύλι «Η/Υ- Επιστημονικά Όργανα» κατηγορία δαπάνης «Προμήθεια Επιστημονικών Οργάνων», του τελευταίου εγκεκριμένου ετήσιου προϋπολογισμού

Η παρούσα διακήρυξη διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στο “Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων – ΚΗΜΔΗΣ”  ( http://eprocurement.gov.gr )