Γνωστοποιούμε ότι την Πέμπτη 07/09/2023 και ώρα 09:30 π.μ., στην Επιτροπή Ερευνών του Ε.Λ.Κ.Ε. στο 2ο όροφο του κτιρίου Οικονομικών Υπηρεσιών, Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου Αθήνα, θα διενεργηθεί δημόσια κλήρωση μεταξύ των ισοβαθμούντων στην πρώτη θέση υποψηφίων για την Θέση 14: Ένα άτομο- Απόφοιτο Πολυτεχνικής Σχολής, της με αρ.πρωτ. 43812/10.07.2023 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση 2 θέσεων έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο της Πράξης «Ανάπτυξη Ευφυούς Συστήματος Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρακολούθησης της Περιβαλλοντικής Υγείας με βάση την επιδημιολογία των λυμάτων», ΟΠΣ 5124303, Κ.Α. 68/148900, και Επιστημονική Υπεύθυνη την Καθ. Μ. Παπαδοπούλου,  η οποία έχει ενταχθεί στη Δράση «Ευφυές Σύστημα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρακολούθησης Περιβαλλοντικής Υγείας με βάση την επιδημιολογία των λυμάτων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ, προκειμένου να αναδειχθεί ο/η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί για την εν λόγω θέση.