Εκ μέρους του Αντιπρύτανη Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης, Καθηγητή Ι.Κ. Χατζηγεωργίου, σας ενημερώνουμε ότι στο πλαίσιο της ψηφιακής αναβάθμισης των διαδικασιών του Ε.Λ.Κ.Ε. Ε.Μ.Π., παρέχεται η δυνατότητα:

Α) πλήρους ηλεκτρονικής υποβολής αιτημάτων προμηθειών μέσα από την πλατφόρμα e-research.

Β) σύναψης συμβάσεων έργου ή υποτροφίας όταν όλοι οι συμβαλλόμενοι διαθέτουν εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή