Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου με τίτλο «Sector Adaptive Virtual Early Warning System for marine pollution (SEAVIEWS) με κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 68/151100 και Ε.Υ τον Αναπλ. Καθ. Ν. Βεντίκο, στο πλαίσιο του Προγράμματος NTERREG ADRION που συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκούς και Εθνικούς πόρους και συγκεκριμένα από το ΙNTERREG ADRION και το Εθνικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων