Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑΣ (MODELING ELECTROMAGNETIC EMISSIONS OF SPACE EQUIPMENT FOR EMC AND CLEANLINESS PURPOSES)» με κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 61/5043 και Ε.Υ τον Καθ. Χ. Καψάλη και τον Μεταδιδάκτορα κ Χ. Νικολόπουλου στο πλαίσιο της Δράσης «1η Προκήρυξη Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/Τριών» από το «Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ)» και τη «Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ)»