Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «Μεθοδολογικό πλαίσιο εύρωστου συνεργατικού εντοπισμού DGNSS/INS χαμηλού κόστους για κρίσιμες εφαρμογές συνδεδεμένων οχημάτων» με κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 61/509000,με Ε.Υ τον Καθ. Β. Γκίκα, στο πλαίσιο του Προγράμματος «1η Προκήρυξη Ερευνητικών Έργων ΕΛΙΔΕΚ για την ενίσχυση των μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας» που συγχρηματοδοτείται από το «Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων» και την «Σύμβαση της Ελληνικής Δημοκρατίας με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων»