Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Euraxess, στο πλαίσιο του έργου GECKO; Building Greener and more Sustainable Societies by Filling the Knowledge Gap in Social Science and Engineering to Enable Re-Sponsible Artificial Intelligence Co-Creation, με Κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ Κ.Α 63/2350 και Ε.Υ τον Αναπλ. Καθ. Α. Δουλάμη.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν περισσότερες πληροφορίες για τη θέση στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https;//euraxess.ec.europa.eu/jobs/591426