Σε συνέχεια της υπαριθμ ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού» και για την προστασία της υγείας του πληθυσμού, οι Επιστημονικοί Υπεύθυνοι  και λοιποί συνεργάτες, για το διάστημα 7/11/2020 έως 30/11/2020, εξυπηρετούνται, με φυσική παρουσία, μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις και υποχρεωτικά κατόπιν ραντεβού. Κατά την εξυπηρέτηση των πολιτών είναι υποχρεωτική η χρήση μη ιατρικής μάσκας τόσο από τον πολίτη όσο και από τους υπαλλήλους. Οι Υπηρεσίες του ΕΛΚΕ λειτουργούν κανονικά και παρακαλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνούν τηλεφωνικώς ή μέσω e-mail.

Ζητούμε την κατανόηση των Επιστημονικών Υπευθύνων και όλων των ενδιαφερομένων και διαβεβαιώνουμε ότι θα πράξουμε το καλύτερο δυνατό για την απρόσκοπτη λειτουργία των Υπηρεσιών του ΕΛΚΕ ΕΜΠ.

Τα προς κατάθεση έντυπα μπορούν να τοποθετούνται στις ειδικές προθήκες που βρίσκονται στην είσοδο της υπηρεσίας και μπορούν να αποστέλλονται και ταχυδρομικά. Όταν αυτό δεν είναι εφικτό, τα έγγραφα μπορούν να υποβάλλονται ηλεκτρονικά (με σκαναρισμένες υπογραφές) στο e-mail elke_docs@lists.ntua.gr από το e-mail του Επιστημονικού Υπευθύνου ή τουλάχιστον με κοινοποίηση και στον Επιστημονικό Υπεύθυνο.  Στο θέμα του e-mail θα πρέπει να αναφέρεται ο κωδικός του έργου που αφορά.

Ενδεικτικά έγγραφα που μπορούν να αποστέλλονται ηλεκτρονικά είναι

  • Τα αιτήματα για έγκριση συμβάσεων,
  • Τα αιτήματα για έγκριση προμηθειών και ταξιδιών,
  • Τα αιτήματα προς την Επιτροπή Ερευνών συνοδευόμενα από όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Εφόσον απαιτηθεί η Επιτροπή Ερευνών θα συνεδριάζει συχνότερα διαδικτυακά.

Ειδικότερα για τις συμβάσεις και σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η συλλογή πρωτότυπων υπογραφών από όλους τους υπογράφοντες τη σύμβαση, θα μπορούν να αποστέλλονται με σκαναρισμένες τις απαιτούμενες υπογραφές.  Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτό να τεθεί η υπογραφή του Διευθυντή του Τομέα μπορεί να υποκαθίσταται από την υπογραφή του Κοσμήτορα της Σχολής.

Σε κάθε περίπτωση η προσκόμιση των πρωτότυπων εγγράφων θα είναι απαραίτητη σε μεταγενέστερο χρόνο και πάντως πριν από οποιαδήποτε πληρωμή.

Ενδεικτικά έγγραφα που δεν δύνανται να αποστέλλονται ηλεκτρονικά είναι

  • Οι εντολές πληρωμής (έντυπα 6),
  • Οι συμβάσεις με τους χρηματοδότες
  • Τα πρακτικά κατακύρωσης διαγωνισμών
  • Τα πρακτικά προκηρύξεων επιλογής προσωπικού.