Πρόσκληση Εγγραφής στο μητρώο του έργου και υποβολή προτάσεων συγγραφής στο πλαίσιο του Έργου με τίτλο «ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ -ΚΑΛΛΙΠΟΣ+», κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 60020100 και Ε.Υ τον Καθ. Ν. Μήτρου.