Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Ανάπτυξη Αυτο-Εκπαιδευόμενου Συστήματος Ετερογενών Αισθητήρων Υποστήριξης Στόλου Οχημάτων Μεταφορών με Τεχνικές Γεωεντοπισμού, IoT και BI» με κωδικό ΟΠΣ «5044766» και κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 68/139300,με Ε.Υ τον Καθ. Β. Γκίκα, η οποία έχει ενταχθεί στη Δράση «1.b.1.2-a2 «ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ RIS3 ‘‘ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ’’», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)