Ο στόχος του έργου είναι να διευκολύνει και να ενισχύσει οικονομικά τις διαδικασίες υποβολής προτάσεων νέων έργων. Έσοδα του έργου θα προέρχονται από τα διαθέσιμα του ΕΛΚΕ και το Overhead των έργων στα οποία υπήρξε διευκόλυνση κατά την υποβολή (βλ. 3)

 1. Στις επιλέξιμες δαπάνες περιλαμβάνονται
  1. Έξοδα μετακίνησης για συμμετοχή σε συναντήσεις προετοιμασίας της πρότασης
  2. Έξοδα συγγραφής προτάσεων
  3. Έξοδα συμμετοχής σε ομάδες που συντονισμένα προωθούν προτάσεις
 2. Δικαίωμα στη χρήση των κονδυλίων θα έχουν όλοι όσοι μπορούν να είναι ΕΥ έργων. Ωστόσο,
  1. Μεταξύ αιτούντων χωρίς ερευνητικούς πόρους, προτεραιότητα έχουν κατά σειρά τα νέα μέλη, τα μέλη που αιτούνται για πρώτη φορά, τα μέλη που είχαν αιτηθεί διευκόλυνση, η πρόταση εγκρίθηκε και το ποσό της διευκόλυνσης επεστράφη μέσω του Overhead του έργου, τα μέλη από διαφορετικές Σχολές. Στην περίπτωση που υπάρχουν δυο ή περισσότερες αιτήσεις από την ίδια Σχολή, τότε θα ζητείται από τη Σχολή να θέσει τις αιτήσεις σε προτεραιότητα.
  2. Η ικανοποίηση των αιτημάτων εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα υπολοίπου
 3. Καθώς ο προϋπολογισμός του έργου είναι περιορισμένος, θα υπάρχει πλαφόν στις μετακινήσεις: εντός Ευρώπης, κόστος εισιτηρίου <500, κόστος ανά ημέρα <150 (διαμονή και γεύματα)
 4. Όσον αφορά στα έξοδα συγγραφής,
  1. Στην περίπτωση που συντονιστής του έργου δεν είναι το ΕΜΠ, το ποσό που αναλογεί στη συμμετοχή του ΕΜΠ κατά την κατάθεση αλλά και μετά την επιτυχία, θα πρέπει να ορίζεται σε συμφωνία μεταξύ των εταίρων με Consortium Agreement
  2. Στην περίπτωση που συντονιστής είναι το ΕΜΠ, πάλι θα υπάρχει Consortium Agreement, με τις εξής δύο δυνατότητες
   1. Αν η εταιρεία που αναλαμβάνει τη συγγραφή δέχεται να τιμολογήσει χωριστά τους εταίρους, οπότε το ποσό ανά εταίρο θα είναι <20000, εμπίπτει η πληρωμή στην περίπτωση που καταλήγουμε σε προμηθευτή μετά από διαπραγμάτευση
   2. Αν η εταιρία πρόκειται να τιμολογήσει το ΕΜΠ το οποίο στη συνέχεια θα εισπράξει τα αναλογούντα ποσά από τους εταίρους, και το συνολικό ποσό είναι <20000 πάλι δεν υπάρχει πρόβλημα. Αν το συνολικό ποσό είναι >20000, δεν θεωρείται επιλέξιμο από το εν λόγω έργο.

 

 

 1. Όσον αφορά στη συμμετοχή σε ομάδες,
  1. Ο σκοπός της συμμετοχής θα είναι η υποβολή προτάσεων
  2. Η συνδρομή θα δίνει δικαίωμα συμμετοχής σε όλες τις ομάδες και πρόσωπα του ΕΜΠ
 2. Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, σε περίπτωση που η πρόταση εγκριθεί, το ποσό της διευκόλυνσης θα επιστρέφεται μέσω του Overhead. Ειδικά στην περίπτωση συμμετοχής σε ομάδες και ανάλογα με το ποσό θα μπορεί να επιμεριστεί σε περισσότερα έργα. Ως κατ’ αρχήν κανόνα η επιστροφή να μην ξεπερνά το 5% (δηλαδή το 1/5 του Overhead), το οποίο θα επιμερίζεται ανάλογα με τις εισροές.