Σας ενημερώνουμε ότι με την ψήφιση του Ν. 4670/20 «Ασφαλιστική μεταρρύθμιση και ψηφιακός μετασχηματισμός Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) και άλλες διατάξεις» τροποποιήθηκαν τα άρθρα 39 και 41 του Ν. 4387/16 που αφορούσαν στις ασφαλιστικές εισφορές των παραστατικών παρεχόμενων υπηρεσιών (τίτλοι κτήσης – αποδείξεις επαγγελματικής δαπάνης – χωρίς ΤΠΥ έως 10.000€) χωρίς να υπάρξει αντίστοιχη προσαρμογή των σχετικών εγκυκλίων του ΕΦΚΑ και του Υπουργείου Εργασίας. Για το θέμα αυτό έχει υποβληθεί ερώτημα τόσο από τον ΕΛΚΕ ΕΜΠ όσο και από το Προεδρείο της Συνόδου των Αντιπρυτάνεων Έρευνας προς το Υπουργείο Εργασίας και αναμένεται σύντομα η διευκρίνιση του θέματος. Μέχρι την διευκρίνιση αυτή ο ΕΛΚΕ ΕΜΠ δεν δύναται να εκδίδει εντάλματα που αφορούν σε παραστατικά παρεχόμενων υπηρεσιών (τίτλοι κτήσης – αποδείξεις επαγγελματικής δαπάνης – χωρίς ΤΠΥ έως 10.000€).