Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου με τίτλο «SAFEPASS – Next Generation of Life Saving Appliances and Systems for Safe and Swift Evacuation Operations on High Capacity Passenger Ships in Extreme Scenarios and Conditions» με κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 63/2269 και Ε.Υ τον Ομ. Καθ. Ν. Ουζούνογλου, στο πλαίσιο του Προγράμματος «HORIZON 2020» που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.