Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «Η Αντιπαροχή και οι αρχιτέκτονες (της): Ιστορίες κοινωνικών δυνάμεων, χωρικών πολιτικών και του επαγγέλματος του αρχιτέκτονα στην Ελλάδα, 1929-74» με κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 61/5054, με Ε.Υ τους Καθ. Π. Τουρνικιώτη και τη Μεταδιδάκτορα Κ. Κάλφα, στο πλαίσιο του Προγράμματος «1η Προκήρυξη ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριών» που χρηματοδοτείται από το «ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.» και τη «ΓΓΕΤ».`