Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου με τίτλο «Προσομοιώσεις, σε Πολλαπλές Κλίμακες Μήκους και Χρόνου, Πολυμερών σε Διεπιφάνειες» με κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 61/5088 και Ε.Υ τον Καθ. Θ. Θεοδώρου, στο πλαίσιο της 1ης Προκήρυξης Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών, Προγράμματος που χρηματοδοτείται από το «ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.»