Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου με τίτλο «SAFEMODE: Strengthening Synergies Between Aviation and Maritime in the Area of Human Factors Towards Achieving More Efficient and Resilient Mode of Transportation» με κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 63/2280 και Ε.Υ τον Αναπλ. Καθ. Ν. Βεντίκο, στο πλαίσιο του Προγράμματος «HORIZON 2020» που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Έπιτροπή.