Πρόσκληση εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Σύστημα αύξησης της απόδοσης Φ/Β συστημάτων με τη μέθοδο της υγρής ψύξης με επιφανειακή ροή φιλμ νερού (PVBOOSTING)» με κωδικό ΟΠΣ «5038609» και κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 68/1385, με Ε.Υ τον Καθ. Ε. Χριστοφόρου, η οποία έχει ενταχθεί στη Δράση «1.b.1.2-a3 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ RIS3 «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ»» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και εθνικούς πόρους από το Ε.Π. ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 24-09-2019