Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Intelligent Research Infrastructure for Shipping, Supply chain, Transport and Logistics (ENIRISST)» με κωδικό ΟΠΣ «5027930» και κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 68/138600,με Ε.Υ τον Αναπλ. Καθ. Α. Μπαλλή, η οποία έχει ενταχθεί στη Δράση «Ενίσχυση των Υποδομών Έρευνας και Καινοτομίας -Β’ Κύκλος» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επιχειρηματικότητα Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 05/09/2019