Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου με τίτλο «Horizontal Communication & Capitalization project for the innovation in Blue Growth at Mediterranean level (InnoBlueGrowth)» και Κ.Α.68/1502, του προγράμματος «INTERREG-MED» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Εθνικούς Πόρους, με Ε.Υ τον Καθ. Ι. Χατζηγεωργίου.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 23-08-2019