Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ανάπτυξη Καινοτόμου Συστήματος Ιχνηλασίας των Πλαστικών ΑπορριμμάτωνΣυσκευασίας Καταναλωτικών Προϊόντων για την Αντιμετώπιση Του Φαινομένου της Θαλάσσιας Ρύπανσης» με κωδικό ΟΠΣ 5032817 και κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ Κ.Α. 68/1293, με Ε.Υ τον Αναπλ. Καθ. Σ. Πόνηη, οποία έχει ενταχθεί στη Δράση Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επιχειρηματικότητα Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) του ΕΣΠΑ 2014 – 2020, και συγχρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση – Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 22-07-2019