ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Θέμα:  Απόδοση του ποσοστού Υπέρ ΕΜΠ των αμοιβών Μελών ΔΕΠ που προέρχονται από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας

Με την Κοινή Υπουργική Απόφαση Φ.122.1/72/88553/Ζ2/2019 (ΦΕΚ Β’ 2271/11.06.2019) επήλθε μεταβολή στη διαδικασία απόδοσης του ποσοστού υπέρ ΕΜΠ των αμοιβών των μελών ΔΕΠ που προέρχονται από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Ειδικότερα καθορίζεται ότι ποσοστό 7% επί του ετήσιου καθαρού εισοδήματος από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας των μελών ΔΕΠ εισπράττεται από τον Ε.Λ.Κ.Ε. με την διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 3 της ανωτέρω ΚΥΑ.

Περαιτέρω, με τα άρθρα 4 και 5 προσδιορίζεται η διαδικασία είσπραξης εκκρεμών οφειλών παρελθόντων ετών.

Ενόψει των παραπάνω,  στα μέλη ΔΕΠ που εκδίδουν Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών για τη συμμετοχή τους σε ερευνητικά έργα που χρηματοδοτούνται από διεθνείς ή ιδιωτικούς πόρους (π.χ. ευρωπαϊκά, παροχής υπηρεσιών) δεν θα παρακρατείται εφεξής ποσοστό 7% κατά την εξόφληση του εντάλματος πληρωμής καθώς αυτό θα αποδίδεται με τη νέα διαδικασία.

Στα μέλη ΔΕΠ που δεν διαθέτουν Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών εξακολουθεί να ισχύει η παρακράτηση ποσοστού 5% επί της πρόσθετης αμοιβής που λαμβάνουν για τη συμμετοχή τους σε ερευνητικά έργα κατά την εξόφληση του εντάλματος πληρωμής.

Συν.:  ΕΚ Β’ 2271/11.06.2019