ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις σχετικά με την « Έκδοση Παραστατικών Μετακινήσεων στα στοιχεία του μετακινούμενου»

Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης Ειδικού Λογαριασμού, σε εφαρμογή του Ν.4610/2019 (ΦΕΚ Α’70/07.05.2019) άρθρο 72, παρ. 6α, και συνέχεια της από 15.05.2019 Ανακοίνωσης, ενημερώνει τα μέλη ΔΕΠ του Ιδρύματος, Επιστημονικούς Υπευθύνους ερευνητικών έργων, ότι:

  • Για μετακινήσεις που θα πραγματοποιηθούν από 01/06/2019 και μετά, τα παραστατικά που αφορούν στη μετακίνηση θα πρέπει να εκδίδονται στα στοιχεία του μετακινούμενου και όχι του ΕΛΚΕ ΕΜΠ. Στα στοιχεία του μετακινούμενου θα εκδίδονται Αποδείξεις Παροχής Υπηρεσιών (ξενοδοχεία και registration fees) και Αποδείξεις Πώλησης Εισιτηρίων (αεροπορικά εισιτήρια). Δε θα εκδίδονται Τιμολόγια ούτε στις περιπτώσεις όπου ο μετακινούμενος είναι επιτηδευματίας (π.χ. μέλος ΔΕΠ ή ερευνητής με Τ.Π.Υ.)
  • Οι δαπάνες μετακίνησης θα καταβάλλονται στον μετακινούμενο μετά την ολοκλήρωση της μετακίνησης. Τα παραστατικά θα πρέπει να  είναι εξοφλημένα από τον μετακινούμενο πριν την κατάθεση του αιτήματος πληρωμής και του εξοδολογίου (έντυπο 6 και 8*) στο πρωτόκολλο της Μ.Ο.Δ.Υ. Θα προσκομίζεται εξοφλητική απόδειξη ή θα αναγράφεται επί του παραστατικού ο τρόπος εξόφλησης. Σε περιπτώσεις εξόφλησης με τραπεζικά μέσα πληρωμής (π.χ. πιστωτική/χρεωστική κάρτα, τραπεζική μεταφορά κλπ υποχρεωτικά στα στοιχεία ή από λογαριασμό του μετακινούμενου) θα προσκομίζεται και το αντίστοιχο αποδεικτικό της συναλλαγής.

ΠΡΟΣΟΧΗ Σύμφωνα με το Ν 3842/2010, ο τρόπος εξόφλησης των αγαθών ή των υπηρεσιών φορολογικών στοιχείων συνολικής αξίας 500,00 ευρώ και άνω είναι υποχρεωτικά με τη χρήση τραπεζικών μέσων πληρωμής (π.χ. πιστωτική/χρεωστική κάρτα, τραπεζική μεταφορά κλπ)

  • Για τη μεταβατική περίοδο όπου έχουν ήδη εκδοθεί στα στοιχεία του ΕΛΚΕ ΕΜΠ παραστατικά για μετακινήσεις που θα πραγματοποιηθούν μετά την 1/6/2019 (π.χ. έχει εκδοθεί η απόδειξη πώλησης εισιτηρίων ή το τιμολόγιο για το registration fee εντός του 5/2019), αυτά ισχύουν, ενώ τα υπόλοιπα παραστατικά του ταξιδιού θα εκδοθούν στα στοιχεία του μετακινούμενου (πχ απόδειξη παροχής υπηρεσιών ξενοδοχείου εντός του 6/2019).
  • Σε κάθε περίπτωση όλα τα παραστατικά που θα εκδοθούν μετά την 1/6/2019 θα είναι στα στοιχεία του μετακινούμενου ανεξάρτητα από το χρόνο υλοποίησης της μετακίνησης ή της έγκρισής της (π.χ. ταξίδι που ξεκινάει τον 5/2019 και ολοκληρώνεται τον 6/2019).

 

*Το Έντυπο 8 «Εξοδολόγιο ταξιδιού», υπάρχει προσυμπληρωμένο με τα στοιχεία του εγκεκριμένου ταξιδιού, σε επεξεργάσιμο αρχείο excel, στην εφαρμογή https://apps.edeil.ntua.gr/public στο μενού «Ταξίδια».