Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «Hardware Acceleration of Machine Learning Applications in the Cloud» με κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 61/5044, στο πλαίσιο του Προγράμματος «1η Προκήρυξη ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριών» που χρηματοδοτείται από το «ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.» και τη «ΓΓΕΤ».με Ε.Υ τον Αναπλ. Καθ. Δ. Σούντρη και τον Μεταδιδάκτορα Χ. Καχρή.`

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 25-04-2019