Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για χορήγηση ανταποδοτικής υποτροφίας ορισμένης χρονικής διάρκειας, με δυνατότητα ανανέωσης στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου (6) «Βελτιστοποίηση διεργασιών ανάπτυξης λεπτών υμενίων και νανοσωματιδίων με τεχνικές κενού» της Πράξης «Εθνική Υποδομή Νανοτεχνολογίας, Προηγμένων Υλικών και Μικρο-/ Νανοηλεκτρονικής» με κωδικό ΟΠΣ «MIS 5002772» και κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 68/1237 με Ε.Υ τον Καθ. Δ. Τσουκαλά, η οποία έχει ενταχθεί στη Δράση «Ενίσχυση των Υποδομών Έρευνας και Καινοτομίας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ), στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24-04-2019