ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σε συνέχεια της από 07/02/2019 ανακοίνωσης του ΕΛΚΕ/ΕΜΠ αναφορικά με τις αμοιβές που καταβάλλονται χωρίς δελτίο παροχής υπηρεσιών, σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την νέα διευκρινιστική εγκύκλιο του ΕΦΚΑ με αριθμό 14/27-03-2019, «τα πρόσωπα που θα αμειφθούν με τίτλο κτήσης (πρώην απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης) υποχρεούνται να απογραφούν στο Ενιαίο Μητρώο ΕΦΚΑ με την ιδιότητα του “Αμειβόμενου με παραστατικό παρεχόμενων υπηρεσιών”, ανεξάρτητα εάν έχουν ήδη απογραφεί ή όχι για άλλη δραστηριότητα – απασχόληση. Αρμόδια Υπηρεσία για την απογραφή είναι η Υπηρεσία του τόπου κατοικίας του ασφαλισμένου».

Περαιτέρω, όσον αφορά στα έγγραφα που απαιτούνται να προσκομιστούν στον ΕΦΚΑ, στην εγκύκλιο διευκρινίζεται ότι «για την απογραφή απαιτείται η υποβολή αντιγράφου σύμβασης».

Οι δικαιούχοι αμοιβών με την Ιδιότητα αυτή παρακαλούνται να καταθέτουν στο πρωτόκολλο της ΜΟΔΥ την πρωτότυπη Βεβαίωση που θα λάβουν από τον ΕΦΚΑ.