Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο υλοποίησης των Έργων «CrowdHeritage: Crowdsourcing Platform for Enriching Europeana Metadata» με Κ.Α.63/2227 και «Deployment and Maintenance of Europeana DSI Core Services – Smart 2017» με Κ.Α 63/2235, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθ. Γ. Στάμου, που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 22-03-2019