Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «EdGeWIsE: ENERGY AND WATER SYSTEMS INTEGRATION AND MANAGEMENT» με κωδικό ΟΠΣ «MIS 5017579», κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 68/1227 και Ε.Υ τον Ομ. Καθ. Δ. Ασημακόπουλο, η οποία έχει ενταχθεί στη Δράση «Ενίσχυση των Υποδομών Έρευνας και Καινοτομίας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ), στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 18-03-2019