Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «E-HORECA WANET: Efficient hotel, restaurant and catering waste network» (MIS 5033249) και κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ Κ.Α 68/1507 και Ε.Υ τον Καθ. Α. Βλυσίδη του Προγράμματος «Interreg IPA-CBS GREECE-ALBANIA», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:14-03-2019