Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Αρχέτυπο Ευφυές Σύστημα Τηλεμετρικού ελέγχου και Λήψης Αποφάσεων για την Προστασία Μνημειακών Κατασκευών» με κωδικό ΟΠΣ 5031796, κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ Κ.Α. 68/1287 και Ε.Υ τον Καθ. Β. Κουμούση, η οποία έχει ενταχθεί στη Δράση Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» ΕΣΠΑ 2014-2020, που συγχρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 30-01-2019