Πρόσκληση εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Διαδικασίες Συναρμολόγησης και Σύνδεσης Ηλεκτρονικών Κυκλωμάτων με Εκτύπωση LASER» με κωδικό ΟΠΣ 5030517, κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ Κ.Α. 68/1271 και Ε.Υ την Αναπλ. Καθ. Ι. Ζεργιώτη, η οποία έχει ενταχθεί στη Δράση Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» ΕΣΠΑ 2014-2020, που συγχρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 18-12-2018