Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «Πολυπαραμετρικό Σύστημα Ιατρικής Επιχειρησιακής Ευφυΐας» με κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ Κ.Α. 95/0083 και Ε.Υ τον Καθ. Δ. Κουτσούρη, που χρηματοδοτείται από τον ΕΛΚΕ ΕΜΠ.`

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 10-12-2018