Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου ορισμένης χρονικής διάρκειας, με δυνατότητα ανανέωσης,  στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Sustainable management and treatment of Bio-wastes by using Bio-fuels production methods (SumBio)» του Προγράμματος «INTERREG IPA Cross Border Cooperation Programme “Greece- The former Yugoslav Republic of Macedonia 2014-2020”» με κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 68/1506 και Ε.Υ τον Καθ. Ε. Χριστοφόρου, που συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκούς και Εθνικούς πόρους.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 27-11-2018