Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος,  στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Εργαλείο Υποστήριξης Αποφάσεων για τη Ναυσιπλοΐα σε Λιμένες (ACCU-WAVES)» με κωδικό ΟΠΣ 5031691, ι κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ Κ.Α. 68/1284 και Ε.Υ την Αναπλ. Καθ. Β. Τσουκαλά, η οποία έχει ενταχθεί στη Δράση Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» ΕΣΠΑ 2014-2020, που συγχρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 01-11-2018