Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου ορισμένης χρονικής διάρκειας, με δυνατότητα ανανέωσης, στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου με τίτλο «Προσομοίωση ως μέθοδος ταχύρρυθμης εκπαίδευσης στην οργανολογία της αναλυτικής χημείας», κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 95/0076 και Ε.Υ τον Καθ. Μ. Σταθερόπουλο, το οποίο χρηματοδοτείται από το ΕΜΠ.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 21-09-2018