Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου ορισμένης χρονικής διάρκειας, με δυνατότητα ανανέωσης στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου με τίτλο «Horizontal Communication & Capitalization project for the innovation in Blue Growth at Mediterranean level (InnoBlueGrowth)», Κ.Α.68/1502 και Ε.Υ τον Καθ. Ι. Χατζηγεωργίου, του προγράμματος «INTERREG-MED» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Εθνικούς Πόρους.

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής: 29-08-2018