Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου ορισμένης χρονικής διάρκειας, με δυνατότητα ανανέωσης στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Μελέτη και εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων στα στάδια της αλίευσης και της επεξεργασίας για τη βελτίωση της ποιότητας και της διατηρησιμότητας των ιχθυηρών» με κωδικό ΟΠΣ «MIS 5010939», κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 68/1257 και Ε.Υ τον Καθ. Π. Ταούκη, η οποία έχει ενταχθεί στη Δράση «Καινοτομία στην Υδατοκαλλιέργεια» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας.

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής: 27-08-2018