Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου ορισμένης χρονικής διάρκειας, με δυνατότητα ανανέωσης στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Πειραματικές και Θεωρητικές Μελέτες Φυσικών Ιδιοτήτων Κβαντικών Νανοηλεκτρονικών συστημάτων Χαμηλών Διαστάσεων» με κωδικό ΟΠΣ «MIS 5021463», κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 68/1243 και Ε.Υ τον Καθ. Δ. Τσουκαλά, η οποία έχει ενταχθεί στη Δράση «Διμερής και Πολυμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας-Ρωσίας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ), που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής: 24-08-2018