ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΘΕΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν.4485/2017:

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 64 του Ν.4485/17, σχετικά με την απασχόληση του επιστημονικού, διοικητικού και λοιπού προσωπικού στα έργα, η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ στις από 05/03/2018 και 25/06/2018 Συνεδριάσεις αποφάσισε τα εξής:

Α)  Για τα μέλη του προσωπικού του ΕΜΠ

Η απασχόληση αφορά πρόσθετη αμοιβή για πρόσθετο έργο, για το οποίο απαιτείται έγκριση από την Επιτροπή Ερευνών ύστερα από τεκμηριωμένο αίτημα του Επιστημονικού Υπεύθυνου εφόσον η σχετική πρόβλεψη (κονδύλι) περιλαμβάνεται στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του έργου και εντός του ανώτατου ορίου αμοιβής όπως ορίζεται από τη νομοθεσία και τον οδηγό χρηματοδότησης για κάθε κατηγορία προσωπικού.

Συνεπώς ο Ε/Υ θα πρέπει να προσκομίσει επιστολή (βλ. συνημμένο υπόδειγμα) μαζί με την κατάθεση του Αιτήματος Αποδοχής Διαχείρισης του έργου στην οποία θα αναφέρονται τα ονόματα και οι κατηγορίες προσωπικού (Μέλος ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, Μόνιμος, ΙΔΑΧ) που θα απασχοληθούν και δύναται να συμπληρώνεται ή να τροποποιείται καθ΄όλη τη διάρκεια του έργου.

Για τα εν εξελίξει έργα ο Ε/Υ θα πρέπει να προσκομίσει επιστολή (βλ. συνημμένο υπόδειγμα) στην οποία θα αναφέρονται τα ονόματα και οι κατηγορίες προσωπικού (Μέλος ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, Μόνιμος, ΙΔΑΧ) που θα απασχοληθούν και δύναται να συμπληρώνεται ή να τροποποιείται καθ΄όλη τη διάρκεια του έργου.

Στην περίπτωση που ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου έχει σχέση συγγένειας α΄ και β’ βαθμού ή συζυγική σχέση με οποιονδήποτε υποψήφιο προς απασχόληση, που είναι συγχρόνως υπάλληλος ΕΜΠ (ΙΔΑΧ, Δημόσιοι Υπάλληλοι, ΕΤΕΠ, ΕΕΔΙΠ), για λόγους διαφάνειας και δημοσιονομικής τάξης, για την πλήρωση της θέσης αυτής είναι υποχρεωτική η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στην οποία δύνανται να συμμετάσχουν και υπάλληλοι ΕΜΠ (ΙΔΑΧ, Δημόσιοι Υπάλληλοι, ΕΤΕΠ, ΕΕΔΙΠ). Τα μέλη ΔΕΠ εξαιρούνται. (αποφάσεις Επιτροπής Ερευνών 15/01/2018, 23/04/2018 & 18/06/2018).

Β)  Για το πρόσθετο προσωπικό εκτός ΕΜΠ

1)  Ακαδημαϊκό – ερευνητικό προσωπικό (δηλαδή επιστημονικό προσωπικό που πρόκειται να παράσχει ερευνητικό έργο):

α)  Εάν περιλαμβάνεται στην πρόταση, και έχει αξιολογηθεί από το Φορέα Χρηματοδότησης στο πλαίσιο της διαδικασίας επιλογής για τη χρηματοδότηση του έργου, εγκρίνεται με το έργο και δεν απαιτεί άλλες διαδικασίες.

β)  Εάν δεν περιλαμβάνεται στην πρόταση

  • εάν το απαιτεί ο χρηματοδότης, με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
  • εάν δεν το απαιτεί ο χρηματοδότης, με τεκμηριωμένο αίτημα του Ε/Υ (βλ. συνημμένο υπόδειγμα) και έγκριση της Επιτροπής Ερευνών ή με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Στο τεκμηριωμένο αίτημα του Ε/Υ προς την Επιτροπή Ερευνών, για την αναγκαιότητα απασχόλησης του συγκεκριμένου ατόμου, θα περιλαμβάνονται κατ’ελάχιστον η ειδικότητα, οι τίτλοι σπουδών και το βιογραφικό σημείωμα. Θα πρέπει να προκύπτει σαφώς η συνάφεια του γνωστικού αντικειμένου (βλ. συνημμένο υπόδειγμα).

  • Στην περίπτωση που ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου έχει σχέση συγγένειας α΄ και β’ βαθμού ή συζυγική σχέση με οποιονδήποτε υποψήφιο προς απασχόληση, για λόγους διαφάνειας και δημοσιονομικής τάξης, για την πλήρωση της θέσης αυτής είναι υποχρεωτική η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (αποφάσεις Επιτροπής Ερευνών 15/01/2018, 23/04/2018 & 18/06/2018).

2)  Πρόσθετο επιστημονικό, διοικητικό, τεχνικό και λοιπό προσωπικό (το οποίο παρέχει μη ερευνητικό έργο αλλά έργο υποστηρικτικό):

Με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  όπως περιγράφεται στην παρ. 3 του εν λόγω άρθρου του Νόμου και σύμφωνα με τις συνημμένες οδηγίες.

Δίνεται η δυνατότητα έγκρισης μίας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την κάλυψη των αναγκών περισσοτέρων του ενός έργων.

Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος συνεπάγεται την υποχρεωτική πληρωμή των επιλεγέντων με Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών.

Για τα εν εξελίξει έργα και στην περίπτωση που απασχολούν ήδη πρόσθετο επιστημονικό, διοικητικό, τεχνικό και λοιπό προσωπικό (το οποίο παρέχει μη ερευνητικό έργο αλλά έργο υποστηρικτικό) θα πρέπει να ακολουθηθεί η ανωτέρω διαδικασία όταν θα λήξουν οι εν ενεργεία συμβάσεις.

3) Ευκαιριακή Συμμετοχή σε ερευνητικό έργο :

Η ευκαιριακή απασχόληση καλύπτει περιστασιακές και έκτακτες ανάγκες των έργων. Ως ευκαιριακή απασχόληση στο έργο θεωρείται η εφ’ άπαξ απασχόληση σε όλη τη διάρκεια του έργου, με μέγιστη συνολική διάρκεια συνεχόμενης σύμβασης 6 μηνών κόστος έως 10.000,00 ευρώ, και δύναται να πληρωθεί με Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών ή χωρίς (με Τίτλο Κτήσης).

4)   Παρεπόμενη Συμμετοχή σε ερευνητικό έργο (χωρίς την έκδοση Τιμολογίου Παροχής Υπηρεσιών):

Ως παρεπόμενη απασχόληση με Τίτλο Κτήσης (όχι ΤΠΥ) θεωρείται η απασχόληση σε όλη τη διάρκεια του έργου, με μέγιστη συνολική διάρκεια σύμβασης 6 μηνών και κόστος έως 10.000,00 ευρώ και αφορά μόνο τους φοιτητές, τους Υποψήφιους Διδάκτορες, τους άνεργους και τους υπαλλήλους (Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα). Η σύμβαση που θα συναφθεί μπορεί να πληρωθεί με την λήξη της ή σε δύο δόσεις. Η αναφερόμενη ιδιότητα θα πρέπει να αποδεικνύεται με τα κατάλληλα έγγραφα.

Οι φοιτητές εξαιρούνται του ορίου των 10.000,00€ καθώς ετησίως μπορούν να λάβουν μέχρι το ποσό των 2.640,00€ (528 ώρες ετησίως Χ 5€/ώρα: απόφαση Συγκλήτου 17/03/2017, Θέμα 2.12.2)

Και στις δύο περιπτώσεις απαιτείται έγκριση από την Επιτροπή Ερευνών ύστερα από τεκμηριωμένο αίτημα (βλ. συνημμένο υπόδειγμα) του Επιστημονικού Υπευθύνου.

 

Η έγκριση της απασχόλησης όλων των ανωτέρω κατηγοριών απασχολουμένων θα αφορά όλη τη διάρκεια του έργου και θα προηγείται της αίτησης για έγκριση των συμβάσεων.

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

  1. Υπενθυμίζουμε ότι από 01/05/2018 θα πρέπει να κατατίθενται όλες οι Συμβάσεις Έργου και οι σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις (όπου απαιτούνται) και οι Συμβάσεις Ιδίας Συμμετοχής με ημερομηνία έναρξης εντός του επόμενου μήνα μέχρι τις 20 κάθε μήνα και όχι μέχρι τις 25.
  2. Οι Συμβάσεις Έργου θα συνοδεύονται απαραίτητα από το αίτημα έγκρισης της σύμβασης του Επιστημονικού Υπευθύνου του έργου και θα συμπληρώνονται όλα τα πεδία των πινάκων.

Ειδικά για το μόνιμο προσωπικό πρέπει να συμπληρώνεται στην σύμβαση η κατηγορία προσωπικού (Μέλος ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, Μόνιμος, ΙΔΑΧ)

  1. Για οποιαδήποτε αλλαγή στο φορολογικό και ασφαλιστικό καθεστώς (Ενδεικτικά, σε περίπτωση μετάταξης από το καθεστώς υπαγωγής στο άρθρο 39 παρ. 9 του Ν.4387/16 σε καθεστώς μη υπαγωγής, σε περίπτωση έναρξης επαγγέλματος και άρα έκδοσης Τιμολογίου Παροχής Υπηρεσιών κτλ.) των δικαιούχων αμοιβών θα πρέπει να ενημερώνεται η Μ.Ο.Δ.Υ.  πριν τη λήξη του μήνα μέσα στον οποίο επήλθε η μεταβολή. Σε περίπτωση μη έγκαιρης ενημέρωσης δεν γίνονται δεκτά αιτήματα αλλαγής καθεστώτος. Για την διευκόλυνση των δικαιούχων και της Μ.Ο.Δ.Υ., προτείνεται οι συμβάσεις έργου για όσους δικαιούχους επιθυμούν την υπαγωγή τους στο άρθρο 39 παρ. 9 του Ν.4387/16 να έχουν μηνιαία διάρκεια.
  2. Ειδικά για το έτος 2018 (και μέχρι την έκδοση των απαραίτητων διευκρινιστικών εγκυκλίων για την εφαρμογή του Ν4485/2017 σχετικά με τις πολυετείς δεσμεύσεις) οι συμβάσεις που θα κατατίθενται θα πρέπει να έχουν ημερομηνία λήξης έως 31/12/2018.
  3. Οι συμβάσεις και οι σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ ΕΜΠ http://edeil.ntua.gr/index.php?p=entypo_yliko (σας παρακαλούμε να χρησιμοποιείτε το link για το έντυπο υλικό διότι έχει επικαιροποιηθεί)

 

Πληροφορίες:

κ. Γ. Αυγίας τηλ. 210-7724180 avgiasg@central.ntua.gr

κ. Κ. Γκάνης τηλ. 210-7724459   kgkanis@mail.ntua.gr