Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση των θέσεων για την Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στα άρθρα 21-27 του Ν. 4521/2018.

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής: 20-07-2018