Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου ορισμένης χρονικής διάρκειας, με δυνατότητα ανανέωσης, στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου με τίτλο «Παροχή τεχνικής υποστήριξης και υπηρεσιών προς τρίτους επί θεμάτων βιομηχανικής ψύξης και ελέγχου επάρκειας εξοπλισμού-Μονάδα Λαυρίου» με κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 62/3642 και ΕΥ τον Καθ. Ε. Ρογδάκη, το οποίο χρηματοδοτείται από Κατασκευαστικές Βιομηχανίες και τρίτους.

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής: 03-07-2018