Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου ορισμένης χρονικής διάρκειας, στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου με τίτλο «SWS-HEATING: Development and validation of an innovative solar compact selective-water-sorbent-based heating system» του Προγράμματος «ΗΟΡΙΖΟΝ 2020», κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 63/2216 και Ε.Υ τον Αναπλ. Καθ. Σ. Καρέλλα, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής: 27-06-2018