ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

Αεροπορικές Εταιρείες: Παραστατικά

Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης ΕΛΚΕ ενημερώνει τους Επιστημονικούς Υπευθύνους και τους συμμετέχοντες στα έργα ότι στις περιπτώσεις που αεροπορικές εταιρείες (ενδεικτικά οι εταιρείες χαμηλού κόστους) δεν εκδίδουν το προβλεπόμενο από την ελληνική φορολογική νομοθεσία παραστατικό (τιμολόγιο, απόδειξη πώλησης), θα πρέπει η συναλλαγή να γίνεται μέσω ταξιδιωτικού πρακτορείου, το οποίο θα εκδίδει το αναγκαίο παραστατικό, ώστε να μπορεί να αποζημιωθεί η δαπάνη μέσω ΕΛΚΕ.

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι οι επιστημονικά υπεύθυνοι των έργων θα πρέπει να καταχωρούν στον ΕΛΚΕ μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας (https://apps.edeil.ntua.gr/public) αίτημα για την έγκριση της μετακίνησης. Με την καταχώρηση και την οριστικοποίηση του αιτήματος παράγεται από το σύστημα το αίτημα για την έκδοση της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης και το αίτημα έγκρισης μετακίνησης. Τα δύο αιτήματα θα πρέπει να κατατίθενται στο πρωτόκολλο του ΕΛΚΕ τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν την ημερομηνία πραγματοποίησης του ταξιδιού (σχετική αναλυτική ανακοίνωση «ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΦΕΡΕΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν.4485/2017 ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ» έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ). Δεν θα γίνονται δεκτά ταξίδια που δεν έχουν ακολουθήσει την ανωτέρω διαδικασία.