Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου ορισμένης χρονικής διάρκειας, με δυνατότητα ανανέωσης, στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «Δημιουργία Κεντρικής Υποδομής για την παροχή Ολοκληρωμένου Περιβάλλοντος Βιβλιοθήκης ως Υπηρεσίας – (ILSaS-Integrated Library System as Service)» με Κ.Α. 92/0003 και Ε.Υ τον Καθ. Ν. Μήτρου, το οποίο χρηματοδοτείται από τα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ της χώρας.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 06-06-2018