ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΜΕ ΤΠΥ

Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης ΕΛΚΕ ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι για οποιαδήποτε αλλαγή στο φορολογικό και ασφαλιστικό καθεστώς (ενδεικτικά: σε περίπτωση μετάταξης από το καθεστώς υπαγωγής στο άρθρο 39 παρ. 9 του Ν4387/16 σε καθεστώς μη υπαγωγής, σε  περίπτωση έναρξης επαγγέλματος και άρα έκδοσης Τιμολογίου Παροχής Υπηρεσιών κτλ.) των δικαιούχων αμοιβών θα πρέπει να ενημερώνεται η Μ.Ο.Δ.Υ.  πριν τη λήξη του μήνα μέσα στον οποίο επήλθε η φορολογική μεταβολή ή πριν τη λήξη του μήνα μέσα στον οποίο ο δικαιούχος επιθυμεί να αλλάξει το ασφαλιστικό του καθεστώς. Δεν είναι δυνατή με οποιοδήποτε τρόπο η αναδρομική ισχύς αλλαγών.

Σε περίπτωση μη έγκαιρης ενημέρωσης δεν θα γίνονται δεκτά αιτήματα αλλαγής καθεστώτος.