Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης για την Παροχή Συμβουλευτικών και Υποστηρικτικών Νομικών Υπηρεσιών προς τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας ΕΜΠ για ένα (1) έτος, με δυνατότητα ανανέωσης, με αριθμ. πρωτ. 20467/03-10-2017, στο πλαίσιο του έργου «ΕΛΚΕ ΕΜΠ».

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής: 17-10-2017