Η Επιτροπή Διαχείρισης Ειδικού Λογαριασμού ενημερώνει τα μέλη ΔΕΠ του Ιδρύματος,
Επιστημονικούς Υπευθύνους ερευνητικών έργων ότι, για την πληρωμή δαπανών (προμήθειες αγαθών,
ταξίδια κλπ) και αμοιβών μέχρι την 31.12.2016, τα αντίστοιχα Τιμολόγια αγοράς αγαθών ή Παροχής
Υπηρεσίων θα πρέπει να κατατεθούν στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού μέχρι την 08/12/2016.
Το ίδιο ισχύει και για τα τιμολόγια που αφορούν τις Αποδόσεις Ενταλμάτων Προπληρωμής.
Ειδικά για τις αμοιβές, σας ενημερώνουμε ότι η Ενιαία Αρχή Πληρωμών ορίζει ότι, προκειμένου να
πραγματοποιηθούν οι πληρωμές εντός του 2016 (ήτοι 27/12/2016), τα Χρηματικά Εντάλματα
Πληρωμής θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από τον Ειδικό Λογαριασμό μέχρι την 19/12/2016.
Σας υπενθυμίζουμε ότι, σε εφαρμογή του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ),
Τιμολογία αγοράς αγαθών ή Παροχής Υπηρεσίων που έχουν εκδοθεί στο τρέχον έτος δεν μπορούν να
πληρωθούν το επόμενο έτος.

Με εκτίμηση,
Καθ. Ι. Πασπαλιάρης
Πρόεδρος της Επιτροπής
Διαχείρισης Ειδικού Λογαριασμού ΕΜΠ
Αναπληρωτής Πρύτανη ΕΜΠ