Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου ορισμένης χρονικής διάρκειας,στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ με τίτλο «Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης της Γεωδυναμικής Συμπεριφοράς και των Παλιρροϊκών κυμάτων στο Νότιο Αιγαίο», (κωδ. 4802) ι Κ.Α 68/1206 και Επιστ. Υπευθ. τον Καθ. Δ. Παραδείση. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το EKT-Eυρωπαϊκή Επιτροπή και Εθνικούς Πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΠΕΔΒΜ) ΕΣΠΑ 2007-2013.

Καταληκτική ημερομηνία Υποβολής 07/09/2015